top of page
refinance-mortgage.jpg

Tái Cấp Vốn Thế Chấp

What is refinancing?

Việc giảm nhẹ lãi suất cho vay mua nhà có thể giúp bạn tiết kiệm hàng nghìn đô la tiền lãi trong suốt thời gian vay. Ngoài ra, nếu bạn hợp nhất khoản vay mua ô tô, khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng vào khoản vay mua nhà, bạn có thể sẽ phải trả ít hơn mỗi tháng và tiết kiệm được nhiều hơn.

 

Công ty tài chính Austvina chúng tôi là nhà cung cấp các khoản vay mua nhà hàng đầu cho các cá nhân tại Úc. Với việc phân tích tái cấp vốn thế chấp hoàn toàn miễn phí của chúng tôi sẽ cho bạn thấy bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu bằng cách tái cấp vốn cho khoản vay mua nhà và các khoản nợ khác với lãi suất thấp hơn.

 

Tái cấp vốn thế chấp là quá trình đăng ký khoản vay mua nhà mới và sử dụng khoản vay mua nhà mới này để thanh toán khoản vay mua nhà hiện tại của bạn và bất kỳ khoản nợ lãi suất cao nào khác mà bạn có thể có. Nó cho phép bạn hợp nhất tất cả các khoản nợ của mình thành một khoản vay mua nhà duy nhất, thường ở mức lãi suất thấp hơn, mang lại cho bạn một khoản nợ, một mức lãi suất và một khoản thanh toán hàng tháng. Điều này có nghĩa là bạn trả ít hơn mỗi tháng và tiết kiệm nhiều hơn.

How does refinancing a mortgage work?

  • The refinancing procedure is similar to the mortgage application procedure. A lender will examine your finances to determine your level of risk and eligibility for the best interest rate.

  • The new loan may have different terms, such as switching from a 30-year to a 15-year term or from an adjustable rate to a fixed rate, but the most common difference is a lower interest rate.

  • The repayment clock on your new loan may also be reset. Assume you've been paying on your current 30-year mortgage for five years. That means you have 25 years remaining on your loan. If you refinance to a new 30-year loan, you will begin again and have 30 years to repay it. If you refinance to a new 20-year loan, you will pay off your loan five years sooner.

  • Closing costs are associated with refinancing, which can influence whether getting a new mortgage makes financial sense for you. Before you refinance, consider how long it will take for the refinancing costs to be repaid in comparison to how long you intend to stay in the home. You'll also want to make sure you can afford the new payment and that you still have enough equity in your home.

The benifit of Mortgage Refinance

  • Debt consolidation into a single monthly payment lowering the monthly repayment amount

  • A lower interest rate and more favorable terms can save you thousands of dollars in interest.

  • Paying off your mortgage and debts more quickly

Statistic calculating
bottom of page